اقتصادی

مزد منطقه‌ای به منزله پرداخت دستمزد بیشتر به کارگر است

یک کارشناس حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرد و گفت: مزد منطقه ای به معنای حذف حداقل دستمزد یا کاهش دستمزد کارگران نیست، بلکه مزد منطقه ای مختص مناطقی است که به دلیل خاص بودن. در شرایطی که فراتر از حداقل دستمزد، دستمزد اضافی به کارگران پرداخت شود، کار در آن مناطق باید در نظر گرفته شود.

حمید نجف در گفت وگو با نازک نارنجی، درباره برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار و تشکیل کارگروه دستمزد، اظهار کرد: در مورد تشکیل جلسات مزد دو دیدگاه وجود دارد؛ این دو دیدگاه در خصوص تشکیل جلسات مزد و کارمزد وجود دارد. یکی نگاه کیفی با اشاره به کیفیت جلسات و دیگری نگاه کمی با فرض اینکه تا پایان سال 20 جلسه برگزار شود اما اگر بخواهیم نگاه کمی به جلسات داشته باشیم. در کارگروه دستمزد و کار و فرض کنید تا پایان سال 20 جلسه بدون خروجی کیفی مناسب برگزار کنیم. البته کار نمی کند.

وی در ادامه جلسات طولانی مشورتی کارگری گفت: اینکه جلسات دارای برنامه زمانی است و بر این اساس نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت در آن حضور دارند، این اقدام مثبت و موثر است به شرطی که برگزاری جلسات از کیفیت کیفی برخوردار باشد. خروجی و همچنین با توجه به بحث حاکمیت قانون، توجه به کیفیت جلسات نیز ضروری است.

این کارشناس کارگری خواستار دعوت از پیشکسوتان، کارشناسان اقتصادی، فعالان کارگری و نخبگان در جلسات کارگروه دستمزد شد و گفت: حضور نخبگان و اقتصاددانان در کنار فعالان کارگری و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت این امکان را فراهم می کند که جمعی داشته باشیم. نظرات و استفاده از خرد جمعی و تقویت بنیان علمی این کار در جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد.

نجف در عین حال ابتکار وزارت کار برای پایان دادن به جلسات دستمزدی شورای عالی کار تا قبل از پایان سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم امسال جلسات دستمزد به زودی تکمیل شود و پایان نیابد. هنوز. سال با همکاری و همدلی همه گروه ها.

وی در پایان احتمال افزایش دستمزدها در منطقه در مجامع دستمزد امسال را بعید دانست و گفت: منظور از مزد منطقه حذف حداقل مزد یا کاهش دستمزد کارگر نیست، بلکه مزد منطقه مختص مناطق و مناطقی است که به دلیل شرایط خاص آب و هوایی یا دورافتاده بودن منطقه، دستمزد بالاتری در نظر گرفته می شود. برای نیروی کار این موضوع فراتر از حداقل دستمزد است، اما برخی فکر می کنند که دستمزد منطقه ای به معنای حذف حداقل دستمزد است، در حالی که کارگران در شهرها و مناطق فقیر و فاقد زمان مناسب باید حقوق دریافت کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا