مهلت پرداخت محکوم به توسط شهرداری

  • اجتماعی

    توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری جهت وصول محکوم‌به

    آیا جهت وصول محکومٌ‌به، توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری، با قطعیت دادنامه ممکن می‌باشد؟ نظر هیئت عالی این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به ماده واحده قانون منع تأمین و توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب سال 1361 تأمین و توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها در اجرای وصول محکومٌ‌‌به ممنوع است مگر پس از انقضای یک سال پس از سال صدور رأی قطعی. که چنان‌چه با انقضای مهلت مذکور محکومٌ‌‌به از سوی شهرداری پرداخت نشود امکان توقیف میسر خواهد شد در فاصله زمانی مهلت مذکور چنان‌چه امکان پرداخت از بودجه همان سال یا سال بعد وجود داشته باشد شهردار موظف است آن ‌را بپردازد و در غیر این‌صورت ضمانت اجرای کیفری انفصال از خدمت دارد. مگر با توجه به اصلاحیه‌ای که در سال 91 در همین ارتباط ماده واحده مذکور اصلاح و چنان‌چه محکومٌ‌له بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باشند هیچ‌گونه محدودیتی در ایصال محکومٌ‌به وجود ندانسته و مهلت‌ها رعایت نخواهد شد. در نتیجه نظر اکثریت تا حدودی که منطبق با این نظر باشد مورد تأیید است. نظر اکثریت موضوع قانون مذکور اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌هاست و از نظر نحوه‌ی تصویب تفاوتی بین نوع اموال نیست. از قسمت اول …

دکمه بازگشت به بالا