قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها

دکمه بازگشت به بالا